Disclaimer

The information provided on our website is designed for educational and reference purposes only.

The information is designed to provide as accurate information regarding the subject matter as possible, however it is not intended as a substitute for medical advice from a qualified physician. This website does not identify allergens or other health-related issues related to food, but rather is a guideline for individuals who, for various reasons, wish to eliminate animal-derived products from their diet, and to be healthier physically, emotionally and most importantly, spiritually.

You should consult your medical doctor or a competent professional before making any dietary changes. We recommend you to seek advice from physicians who are vegetarians themselves as they have more experience with this diet.

The owner of this website disclaim all responsibility for any liability, loss, or risk, personal or otherwise, from the use and application of any of the contents of this website or any related web site or other documentation (either printed or electronic).

 

Accuracy

It is our goal to be 100% accurate. However, manufacturers may sometimes change the ingredients they use in certain products. Therefore, it’s always advisable to check the ingredients listed on the package to verify the results reported by this website. We’d really appreciate it if you’d contact us with any discrepancies you find so that we can fine-tune our information for further accuracy.

 

Những Điều Chúng Tôi Không Chịu Trách Nhiệm

Những thông tin được đăng trên mạng của chúng tôi chỉ có mục đích giáo dục và tham khảo mà thôi.

Những thông tin này nhằm cung cấp dữ liệu càng chính xác càng tốt về từng chủ đề, nhưng không có mục đích thay thế thông báo y học của một bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn. Mạng này không nêu lên những chất gây dị ứng hay những vấn đề sức khỏe liên quan đến thực phẩm, nhưng chỉ là một kim chỉ nam cho những ai, vì nhiều lý do khác nhau, muốn loại bỏ những thức ăn làm từ động vật ra khỏi chề độ ăn uống, và muốn được khỏe mạnh hơn về thể chất, cảm xúc, và quan trọng nhất là về tâm linh.

Quý vị nên hỏi ý kiến của bác sĩ y khoa của mình hay của một chuyên gia có đủ khả năng trước khi quyết định thay đổi chế độ ăn uống. Chúng tôi đề nghị quý vị nên hỏi ý kiến của những bác sĩ cũng là những người ăn chay bởi vì họ đã có kinh nghiệm về chế độ ăn uống này.

Người sở hữu mạng này hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các khoản nợ, thiệt hại, hay rủi ro, có tính cách cá nhân hay tập thể, phát sinh từ việc dùng hay áp dụng bất cứ nội dung nào của mạng này hay những mạng và tài-liệu có liên quan (dưới dạng điện tử hay in trên giấy).

Tính chính xác

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được độ chính xác 100%. Tuy nhiên, đôi khi các nhà sản xuất có thể thay đổi những nguyên liệu được dùng trong một số sản phẩm. Vì vậy, quý vị nên luôn luôn kiểm tra những nguyên liệu được liệt kê trên bao bì để kiểm chứng những kết quả được đăng trên mạng này. Chúng ta sẽ rất cảm ơn quý vị nào báo cho chúng tôi biết những gì sai trái mà quý vị tìm được để chúng tôi có thể điều chỉnh thông tin cho được chính xác hơn.